Din varukorg

Din varukorg är tom

Vi inspireras av andra miljömedvetna hållbara aktörer och vi strävar alltid att inspirera våra närmsta samarbetspartners till att göra aktivt medvetna val i sina respektive verksamheter. Vill de bli våra leverantörer måste de nå upp till våra krav.

Papper och trä, plast och andra material (ej från djur).

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC®(FSC-C194659) vad gäller krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.


Skinn och läder och andra material från djur

För allt material som kommer från djur är det viktigt att se på hela kedjan från uppfödning, till djurhållning och avlivning och slakt.

Spill och återvinning

Vi jobbar ständigt med att eliminera onödigt spill och slöseri, vare sig det gäller råvaror i köket, ved vid lägerelden, snöre för att bygga skydd, tid, embalage eller kontorsmaterial. Om materiellt överkott uppstår i vår verksamhet försöker vi i första hand själva göra nytta av materialet och i andra hand återvinna materialet via etablerade återvinningsstationer.

Forskning och granskningar av läderindustrin

Granskningar av läderindustrin har gjorts av bland andra Naturskyddsföreningen och Fair Action, som båda jobbar för att sprida information så att de system som skadar människor och miljö ska kunna stoppas och ersättas med mer hållbara alternativ. Här är några viktiga fakta som finns att läsa i deras artiklar och rapporter:

 • Garvning är en del i processen där djurhudar blir till läder. Trots att det finns miljö- och hälsovänliga alternativ - så kallad naturgarvning - tillverkas 90 procent av allt läder i världen med hjälp av tungmetallen krom. Om krom hanteras fel finns stora risker att det blir cancerogent, allergiframkallande och farligt för miljön.
 • Formaldehyd är ett ämne som används vid garvning och färgning av läder. Formaldehyd är både cancer-, allergi- och astmaframkallande.
 • Många personer som arbetar på garverier och fabriker hanterar farliga kemikalier utan skyddsutrustning. Lungcancer är vanligare hos garveriarbetare än hos befolkningen i stort.
 • Eftersom kromgarvning är svårförenlig med europeisk miljölagstiftning är en stor del av garvningen förlagd till länder som Indien och Bangladesh där både lönekostnader och miljökrav är låga. Det som anses oacceptabelt här flyttas alltså helt enkelt till länder utanför Europas gränser.

Vi är ett litet företag och inbillar oss inte att våra val påverkar i någon större grad, men försöker ändå välja rätt och undersöka leverantörer och inköp så långt det är möjligt för att påverka i rätt riktning - även om det mer handlar om att visa vilja än att faktiskt förändra - enligt tanken att vi trots allt drar vårt strå till stacken.

Detta innebär mer konkret:

 • ett livscykeltänkande i projekten för att främja en hållbar utveckling
 • ett bevarande av biologisk mångfald och produktionsförmåga minimal användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet
 • att känna till och rekommendera de bästa materialen för alla skeden i ett verktygs eller annan produkts liv
 • att utbilda och stimulera medarbetarna i miljöfrågor för att aktivt söka nya kunskaper
 • att årligen genomföra miljörevisioner där olika aktiviteter på kontoret och på byggplatsen granskas
 • att i största möjliga mån leva som vi lär
 • att medarbetare skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter att uppfylla miljöpolicyn

FiaSoFia, 2024